DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MORYNIU

+48 91 4 146 024 Ul. Rynkowa 27, 74-503 Moryń

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) Dom Pomocy Społecznej informuje, co następuje:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 300 000 zł

Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena  netto oferty Cena brutto oferty Termin dostawy

– ilość dni

1 Oktan Energy & V/L Service Sp. Z o.o.;  ul. Hryniewieckiego 1; 70-606 Szczecin 2396,12 x 100 = 239612,00 2947,23 x 100 = 294723,00 1
 2 Petro Oil Zachód Sp. z o.o. SP.K. ul. Gdańska 5; 70-660 Szczecin 2445,73 x 100 = 244573,00 3008,25 x 100 = 300825,00 1
 3 PHU Dariusz Bobryk, Dorota Bobryk  Sp. j.;  ul. Milczańska 31 D; 70-107 Szczecin 2405,00 x 100 = 240500,00  zł 2958,15 x 100 = 295815,00 2

Dodatkowe informacje dotyczące sesji publicznego otwarcia   ofert znajdują się w pliku do pobrania.

 


Dyrektor  Domu Pomocy Społecznej w Moryniu ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych  z nr: 504753-N-2019 , z dnia 08/02/2019 r.

Okres obowiązywania umowy : 12 miesięcy. Termin składania ofert : 19/02/2019 r , godz. 11:00.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu zawarte są w plikach do pobrania.


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Moryniu składa zapytanie ofertowe, dotyczące warunków dostawy artykułów higienicznych – szczegóły  w pliku do pobrania.Dyrektor Domu Pomocy Społecznej , ul. Rynkowa 27, 74-503 Moryń – ponawia  zapytanie ofertowe dotyczące warunków dostawy pieczywa na potrzeby DPS w Moryniu.

Szczegóły dotyczące niniejszego postępowania zawarte są w plikach do pobrania.Dyrektor Domu Pomocy Społecznej , ul. Rynkowa 27, 74-503  Moryń –   składa zapytanie ofertowe dotyczące warunków dostawy pieczywa na potrzeby DPS w Moryniu.

Szczegóły  dotyczące niniejszego postępowania zawarte są w plikach do pobrania.


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Dom Pomocy Społecznej, ul. Rynkowa 27; 74-503 Moryń, email : dps.moryn@wp.pl  ,  zwanym dalej „DPS Moryń”.

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informuję, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez DPS Moryń.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: DPS Moryń , reprezentowany przez  Dyrektora DPS .
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c, e rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub zleconych DPS Moryń i wynikających ze szczegółowych przepisów prawa;
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną ;
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, a w szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane i nie będą profilowane.
 8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 9. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach braku zgody, będą Państwo informowani przez pracownika merytorycznego prowadzącego Państwa sprawę.

 

Close