Zaproszenie do składania ofert

Moryń,03/06/2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
DPS 1K.345-ZO-01/20

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na  dostawę artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, zgodnie z załącznikiem nr 1 -Opis Przedmiotu Zamówienia oraz załącznikiem nr 2 –Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia oferty

Odpowiedź w postaci oferty cenowej Zamawiający przyjmuje w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.06.2020 r. do godz. 11:00, w formie elektronicznej na adres: dps.moryn.zamowienia@wp.pl

Zamówienie dotyczy następujących pakietów towarów:

 • PAKIET-1 -Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa;
 • PAKIET-2- Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne;        
 • PAKIET-3- Produkty mleczarskie;                                                            
 • PAKIET-4- Jaja spożywcze;                          
 • PAKIET-5- Ryby świeże, przetworzone oraz śledzie;                      
 • PAKIET-6- Mrożonki;                          
 • PAKIET-7- Artykuły z przetworzonego ziarna i skrobi;                                   
 • PAKIET-8- Artykuły ogólnospożywcze;
 • PAKIET-9- Przyprawy i zupy;                                 
 • PAKIET-10- Artykuły cukiernicze;                                                   
 • PAKIET-11 – Pieczywo.

Wykonawca może złożyć maksymalnie 11 ofert częściowych.

Oferty muszą zawierać cenę netto i brutto zgodnie w oparciu o  Formularze ofertowe  stanowiące załączniki do Wykazu dokumentów niezbędnych do złożenia oferty    .

Złożone oferty muszą być ważne przez okres 30 dni od dnia ich przesłania. W tym terminie Zamawiający może zawrzeć umowę w przedmiocie zapytania ofertowego w oparciu o ceny zaproponowane w wybranej ofercie – Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2/12 do niniejszego zaproszenia.

Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się kryterium:

 • 100 % – Cena

Jednocześnie Zamawiający informuje, że fakt przesłania ofert cenowych będących odpowiedzią na zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia z jednym z wykonawców umowy, nawet, jeśli jego oferta okaże się najkorzystniejsza. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów za przygotowanie i przesłanie oferty oraz informuje, że skontaktuje się tylko z wybranymi Wykonawcami. Wykonawca składając ofertę poświadcza, że rozumie treść zapytania ofertowego i nie wnosi zastrzeżeń.

Załączniki:

 1. Opis Przedmiotu Zmówienia,
 2. Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia oferty,
 3. Klauzura RODO.