Zaproszenie do składania ofert

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (18/10/2023 r.):

W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty częściowe , złożone przez : MK S.C. Raciborski, Rączka; z siedzibą przy ul. Ogińskiego 14/2A ; 71-431 Szczecin. Wartość oferty częściowej  „A”  – Wymiana balustrady na czapie komina oraz Naprawa i konserwacja drabiny wyłazowej komina, wynosi : 42 660,00 zł  brutto ; Wartość oferty częściowej B”-Remont i konserwacja obejm kominowych, wynosi : 5 940,00 zł  brutto . W dniu 16/10/2023 r. Z w/w firmą została zawarta umowa na wykonanie prac określonych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert .

Nazwa zadania: Remont elementów komina kotłowni DPS w Moryniu
1. Dane zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej; ul. Rynkowa 27; 74-503 Moryń; NIP: 858-17-57-133; email: dps.moryn.zamowienia@wp.pl ; strona internetowa: http://dpsmoryn.pl/ , tel.: 91 414 60 24
2. Przedmiotem zamówienia są prace remontowo-naprawcze na kominie kotłowni olejowej, funkcjonującej w DPS Moryń. Zakres zamówienia obejmuje następujące zadania:
A. Wymiana balustrady na czapie komina oraz naprawa i konserwacja drabiny wyłazowej komina
B. Remont i konserwacja obejm kominowych.
3. Termin realizacji zamówienia : 30/11/2023 r.

Szczegóły dotyczące zasad udziału w postępowaniu oraz opis przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku scalającym dokumenty niniejszego postępowania.