SPRZEDAŻ PRZYCZEPY ROLNICZEJ

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(W dniu 07.01.2021 r. do załączników dodano 11 fotografii przyczepy w pliku Zip)

Dom Pomocy Społecznej w Moryniu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego (-Ogłaszający-) zamierza sprzedać przyczepę rolniczą  o następujących parametrach :

 • Numer rejestracyjny:  SZF 091K.
 • Marka : Autosan
 • Typ/model : D47
 • Rodzaj : P-PA SPECJLZ
 • Rodzaj nadwozia : samowyładowcze
 • Masa własna : 2040 kg
 • Dop. ładowność : 4500 kg
 • Rok produkcji : 1975
 • Pojazd nie posiada  sprawnych układów: hamulcowego, podnoszenia skrzyni oraz  instalacji elektrycznej.

Cena wywoławcza  :  800,00 zł

Termin składania ofert: do dnia 12 stycznia 2021 r do godz. 10:30

Wadium – Ogłaszający nie wymaga wpłaty wadium

Oględziny przyczepy możliwe są w dniach roboczych w godz. 11:00 do 14:00 do dnia 11 stycznia 2021 r.

Oferty należy składać listem poleconym lub bezpośrednio w dobrze zabezpieczonej kopercie do Głównej Księgowej Ogłaszającego za potwierdzeniem odbioru. Koperta zawierająca ofertę powinna być opisana następująco:        Oferta zakupu przyczepy rolniczej- nie otwierać przed godz. 11:00 dnia 12/01/2021 r.

Adres pocztowy Ogłaszającego : Dom Pomocy Społecznej ; ul. Rynkowa 27, 74-503 Moryń.

Otwarcie ofert odbędzie się w pokoju nr 15 Budynku nr 1. Termin otwarcia ofert : 12 stycznia 2021 r. godz. 11:00 . Z uwagi na wymogi związane z przeciwdziałaniem Covid19, otwarcie ofert będzie miało charakter niepubliczny.

W przypadku złożenia dwóch lub więcej identycznych najkorzystniejszych ofert, Ogłaszający wezwie oferentów do ponownego złożenia oferty.

W przypadku, kiedy autor najkorzystniejszej oferty odstąpi od zakupu przyczepy, to prawo do jej nabycia przechodzi na autora najkorzystniejszej oferty z pośród ofert pozostałych.

Zwycięzca konkursu dokona przelewu bankowego w terminie do 3 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia konkursu, po uprzednim uzgodnieniu z księgowością, na konto Domu Pomocy Społecznej w Moryniu.

O rozstrzygnięciu niniejszego konkursu Ogłaszający poinformuje  niezwłocznie na swojej stronie internetowej, BIP Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz na tablicach ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej w Moryniu oraz   Urzędu Miejskiego w Moryniu. Informacja o rozstrzygnięciu będzie zawierać dane dotyczące wysokości cen w ofertach złożonych przez poszczególnych oferentów.

Osobą upoważniona do kontaktów w powyższej sprawie jest Janusz Jackowski – Kierownik ds. gospodarczych.

Załączniki:

 1. Formularz oferty
 2. Druk potwierdzenia odbioru oferty
 3. Zdjęcie przyczepy(1)
 4. Zdjęcie przyczepy(2)
 5. Dodatkowe zdjęcia(Zip)

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści warunków niniejszego konkursu.

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
doc Załącznik 1 Oferta 24 KB 2742
doc Potwierdzenie przyjęcia oferty 23 KB 2827
jpg Przyczepa 668 KB 2815
jpg Przyczepa(2) 976 KB 2687
zip Przyczepa dodatkowe fotografie 78 MB 3334