Zapytanie ofertowe na „Sukcesywny zakup i dostawę pieczywa w okresie 12 miesięcy dla Domu Pomocy Społecznej w Moryniu”

Zapytanie ofertowe na: Sukcesywny zakup i dostawę pieczywa w okresie 12 miesięcy dla Domu Pomocy Społecznej w Moryniu

 1. Termin składania ofert : 14/06/2017 r. godz. 9:00
 2. Forma składania ofert: Wypełniona oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną/zeskanowana i przesłana pocztą elektroniczną na adres: zp.moryn.dps@wp.pl,
 3. Na ofertę składa się :
  • Niniejszy, wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną* – formularz;
  • Podpisany* wzór umowy;
  • dokument rejestracyjny firmy (CEIDG lub KRS), upoważnienie do reprezentacji firmy, o ile nie wynika to z dokumentu rejestracyjnego;
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu : 14/06/2017. , o godz. 9:10,
 5. Informacje dotyczące przebiegu i szczegółów otwarcia ofert przekazane zostaną niezwłocznie wszystkim uczestnikom postępowania,
 6. Wybór oferty najkorzystniejszej odbędzie się w oparciu o kryterium: cena. Oferta z ceną najniższą otrzyma największą ilość punktów,
 7. Okres obowiązywania umowy: od 02/07/2017 r. do 30/06/2018 r.,
 8. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, przed zawarciem umowy będzie wezwany do złożenia oferty w formie papierowej(oryginał oferty).

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
doc [5] Pieczywo - Zapytanie Ofertowe 68 KB 11549
doc [5] Pieczywo - Wzór umowy 2017 69 KB 11553