OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DPS.1.K.345-01/2018. Nazwa zadania: Dostawa oleju opałowego

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) Dom Pomocy Społecznej zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego              Dom Pomocy Społecznej

Adres zamawiającego               Rynkowa 27

Kod Miejscowość                       74-503 Moryń

Telefon:                                      91 4 146 024

Faks:                                          91 4 146 370

adres strony internetowej           http://dpsmoryn.pl/

adres poczty elektronicznej       dps.moryn@wp.pl

Godziny urzędowania:               7:00  –  15:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: http://dpsmoryn.pl/

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 1. Przedmiot zamówienia stanowi
  • 1) przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z sukcesywną dostawą do 100 m3  (w skali roku) oleju opałowego lekkiego odpowiadającego parametrom zgodnych z normą PN-C-96024:2011  –  dla kotłowni funkcjonującej w DPS w Moryniu .
  • 2) Wymagane parametry towaru:
   • a) temperatura zapłonu: nie niższa niż 56 0 C,
   • b) zawartość siarki: nie więcej niż 0,1 % m/m,
   • c) wartość opałowa: nie niższa niż 42,6 MJ/kg,
   • d) zawartość wody: nie większa niż 200 mg/kg,
   • e) temperatura płynięcia: nie wyższa niż – 20 0

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 09135100-5

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia::

 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  • 1)   nie podlegają wykluczeniu;
  • 2)   spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
  • 1)   posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
  • 2)   sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
  • 3)   zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
 4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu – wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:

 • 1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • 2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • 3) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
 • 4) koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

IX. Informacja na temat wadium:

 • zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 • kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1 Cena 95
1 Termin dostawy 5

XI. Składanie ofert:

Oferty należy składać do dnia: termin składania ofert 07-02-2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego:
Dom Pomocy Społecznej
Rynkowa 27
74-503 Moryń
Pokój nr 15

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Dynamiczny system zakupów w niniejszym postępowaniu nie będzie stosowany.

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

aukcja elektroniczna w niniejszym postępowaniu nie będzie stosowana.

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

 zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

XVII . Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 510788-N-2018 z dnia 2018-01-30 r.

 

Dyrektor DPS w Moryniu

____________________________________

Małgorzata Kałdowska