INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  Numer sprawy: D.P.S. 1.K -345-01/18. Nazwa zadania: Dostawa oleju opałowego

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Dom Pomocy Społecznej informuje, co następuje:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 280 000 zł

W terminie do dnia 2018-02-07 do godz. 12:00 złożono następujące oferty:

Lp.:                  1
Nazwa wykonawcy: Petro-Oil Zachód sp. z o.o.
Adres wykonawcy: ul. Gdańska 5; 70-660 Szczecin
Cena netto: 229 498,00 zł
Cena brutto: 282 282,54,16 zł
Inne informacje podlegające odczytaniu: Termin dostawy: 1 dzień
Termin wykonania zamówienia : 12 miesięcy
Warunki gwarancji: nie dotyczy
Lp.:                         2
Nazwa wykonawcy: Oktan Energy & V /L  Service sp. z o.o.
Adres wykonawcy: ul. Ogrodowa 28/30; 00-896 Warszawa
Cena netto: 224 350,00 zł
Cena brutto: 275 951,00 zł
Inne informacje podlegające odczytaniu: Termin dostawy: 1 dzień
Termin wykonania zamówienia : 12 miesięcy
Warunki gwarancji: nie dotyczy

 

Wykonawca oznaczony nr 2 ,  w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu

  1. „Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej”. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
  2. Informację z Krajowego Rejestru Karnego ,w odniesieniu do Art.24 .pkt.5 ust. 2 ustawy PZP.

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Moryniu

____________________________________

Małgorzata Kałdowska

 

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
doc Informacja o treści złożonych ofert 33 KB 4514