OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: D.P.S.1.K -345-01/18 Nazwa zadania: Dostawa oleju opałowego

Moryń, 2018-02-09

 

 

D.P.S.1.K -345-01/18

 

Dom Pomocy Społecznej

ul. Rynkowa 27

74-503 Moryń

 

 

OGŁOSZENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: D.P.S.1.K -345-01/18

Nazwa zadania: Dostawa oleju opałowego

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

Nazwa wykonawcy:              Oktan Energy & V /L  Service sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. Ogrodowa 28/30; 00-896 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100,  zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1                         

Nazwa wykonawcy:              Petro-Oil Zachód sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. Gdańska 5; 70-660 Szczecin

Cena netto:                   229 498,00 zł

Cena brutto:                  282 282,54,16

Termin dostawy: 1 dzień

Termin wykonania zamówienia : 12 miesięcy

Oferta otrzymała :97,27 pkt.

 

Oferta nr 2

Nazwa wykonawcy:              Oktan Energy & V /L  Service sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. Ogrodowa 28/30; 00-896 Warszawa

Cena netto:                   224 350,00 zł

Cena brutto:                  275 951,00

Inne informacje podlegające odczytaniu: Termin dostawy: 1 dzień

Termin wykonania zamówienia : 12 miesięcy

Oferta otrzymała : 100 pkt.

 

—————————————————————————

 

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

  1. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą , z zachowaniem warunków określonych w Art.94, pkt. 1 , ust. 2 ustawy PZP.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

3)   wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g.

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Moryniu

  1. Małgorzata Kałdowska

 

 

 

 

Do wiadomości :

  1. Petro-Oil Zachód sp. z o.o.
  2. Oktan Energy & V /L  Service sp. z o.o.
  3. Publikacja na stronie: dpsmoryn.pl
  4. Tablica ogłoszeń zamawiającego

 

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1 MB 4565