Ogłoszenie o przetargu na dostawę artykułów spożywczych na potrzeby DPS w Moryniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DPS-1.K.345-02/2018. Nazwa zadania: Dostawa artykułów spożywczych w okresie 12 miesięcy


Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) Dom Pomocy Społecznej zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej
Adres zamawiającego: Rynkowa 27
Kod Miejscowość: 74-503 Moryń
Telefon: 91 4 146 024
Faks: 91 4 146 370
adres strony internetowej: dpsmoryn.pl
adres poczty elektronicznej: zamowienia@dpsmoryn.pl oraz dps.moryn@wp.pl

Godziny urzędowania: 7:00  –  15:00

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:  dpsmoryn.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 • Przedmiotem zamówienia są dostawy towarów branży spożywczej . Wykaz towarów objętych zamówieniem zawierają zestawienia ofertowe, sporządzone dla grup towarowych , zamkniętych w 10 pakietach, które zawierają łącznie 350 artykułów.
 • Zamówienie obejmuje  dostawę  towarów wyszczególnionych w poszczególnych pakietach/ zestawieniach  ofertowych, tzn. sprzedaż tychże towarów wraz z dostarczeniem ich do magazynu zamawiającego, mieszczącego się w m. Moryń.
 • Poszczególne artykuły , wymienione w formularzach ofertowych,  są towarami powszechnie  dostępnymi o ustalonych standardach jakościowych , posiadają one  stosowne atesty dopuszczające je do obrotu handlowego oraz  stosowne terminy przydatności do spożycia.
 • Zasady dotyczące szczegółów dostaw towarów zawarte są w poszczególnych formularzach ofertowych(załączniki : od nr 1 do nr 10)
 • Wszelkim nazwom własnym znajdującym się w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszy napis ,,lub inne o równoważnych parametrach”.  Za równoważne Zamawiający uzna te rozwiązania, które oparte są na równoważnych ustaleniach, co do przedmiotu zamówienia i spełniać będą minimalne wymagania, które spełnia produkt opisany przez użycie przykładowego znaku towarowego.
 • Wykonawca może złożyć maksymalnie 10 ofert częściowych
 • Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę zadań – części zamówienia – zadania od 1 do 10.
 • Kody Wspólnego Słownika Zamówień: Kody CPV  przypisane są do poszczególnych zadań/ofert częściowych:
  • Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1: Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa – CPV: 15300000-1
  • Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 : Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne –   CPV: 15100000-9
  • Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 3 : Produkty mleczarskie  –  CPV: 15500000-3
  • Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 4 : Ziemniaki –    CPV: 03212100-1
  • Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 5 : Jaja spożywcze – CPV: 03142500-3
  • Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 6 : Ryby świeże, przetworzone oraz śledzie – CPV: 15200000-0
  • Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 7 : Mrożonki –    CPV: 15331170-9
  • Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 8 : Artykuły z przetworzonego ziarna i skrobi  –  CPV: 15600000-4
  • Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 9 : Artykuły ogólnospożywcze –      CPV: 15800000-6
  • Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 10 : Przyprawy i zupy –       CPV: 15870000-7

V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

12 miesięcy

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  1. ) nie podlegają wykluczeniu;
  2. ) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
  1. ) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: – działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
  2. )  sytuacji ekonomicznej lub finansowej: – zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
  3. )  zdolności technicznej lub zawodowej: – zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
 4. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

 Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu – wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:

 1. ) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
 2. ) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

IX. Informacja na temat wadium:

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu:

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1 Cena 90
2 Termin dostawy 10

XI. Składanie ofert:

Oferty należy składać do dnia: 23/03/2018 r. do godz. 12:00

w siedzibie zamawiającego

Dom Pomocy Społecznej

Rynkowa 27

74-503 Moryń

Pokój nr 15

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie stosuje dynamicznego systemu zakupów

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie stosuje aukcji elektronicznej .

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

XVII . Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 531189-N-2018 . Data zamieszczenia 2018-03-15

____________________________________

s. Małgorzata Kałdowska