INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: D.P.S.1K -345-02/18. Nazwa zadania: Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby DPS w Moryniu.

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: D.P.S.1K -345-02/18. Nazwa zadania: Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby DPS w Moryniu.

 

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych(t. j. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Poz. 1579 )     Dom Pomocy Społecznej informuje, co następuje:

 

I.  W dniu  23/03/2018 r.  o godz. 12:15    odbyło się publiczne otwarcie ofert .

II. Kwoty przeznaczone na realizację zamówienia :

 • Dla oferty częściowej wg zał. Nr 1 w wysokości :   33 000 zł.
 • Dla oferty częściowej wg zał. Nr 2 w wysokości: 88 000 zł
 • Dla oferty częściowej wg zał. Nr 3 w wysokości: 74 000 zł
 • Dla oferty częściowej wg zał. Nr 4 w wysokości: 8 500 zł
 • Dla oferty częściowej wg zał. Nr 5 w wysokości: 5 000 zł
 • Dla oferty częściowej wg zał. Nr 6 w wysokości: 24 000 zł
 • Dla oferty częściowej wg zał. Nr 7 w wysokości: 14 000 zł
 • Dla oferty częściowej wg zał. Nr 8 w wysokości: 43 000 zł
 • Dla oferty częściowej wg zał. Nr 9 w wysokości: 24 000 zł
 • Dla oferty częściowej wg zał. Nr 10 w wysokości: 8 000 zł

III. W terminie do dnia 2017-03-23 , do godz. 12:00 – oferty złożyło 11 wykonawców . Informacje dotyczące :

kwot jakie zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia; firm i adresów wykonawców, którzy

złożyli oferty oraz cen ofert  – zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

 1. Pozostałe informacje:
 2. Termin wykonania zamówienia wynika z zapisów SIWZ i wynosi 12 miesięcy.  Wykonawcy składając ofertę aprobują zapisy zawarte w SIWZ.
 3. Okres gwarancji – zamawiający nie zastosował niniejszego kryterium , gdyż przedmiotem zamówienia są towary spożywcze dostarczane sukcesywnie
 4. Okres płatności wynosi 30 dni – został on określony w SIWZ. Wykonawcy składając ofertę aprobują zapisy zawarte w SIWZ.

 

Z upoważnienia Dyrektora  Domu Pomocy Społecznej w Moryniu

Janusz Jackowski

Załączniki:

Załącznik nr 1: Załącznik  nr 1 do Informacji dotyczącej publicznego otwarcia ofert DPS1.K.345-0218(skan)

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf załącznik nr 1 do Informacji dotyczącej publicznego otwarcia ofert DPS1.K.345-0218 3 MB 4629