OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DPS-1.K.345-02/2018. Nazwa zadania: Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby DPS Moryń

 

 

DPS-1.K.345-02/2018

 

Dom Pomocy Społecznej

Rynkowa 27

74-503 Moryń

 

 

OGŁOSZENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DPS-1.K.345-02/2018. Nazwa zadania: Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby  DPS Moryń

 

 

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty w zakresie następujących części zamówienia:

 

 1. W zakresie Pakietu nr 1- Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa  -najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca :
 • Handel Hurtowy- Dariusz Łukasiewicz; ul.  Myśliborska 1A ; 66-432 Baczyna

Cena oferty brutto: 63831,19 zł ; termin dostawy 1 dzień   – liczba otrzymanych punktów : 100

 

Pozostałe oferty złożone w ramach pakietu nr 1:

 • PIOTREX ; Żaneta Żmudzka; M. Konopnickiej 11 A  ; 77-200 Miastko

Cena oferty brutto: 66425,10 zł  ; termin dostawy 2 dni   – liczba otrzymanych punktów : 91,49

 

2. W zakresie Pakietu nr 2- Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne  -najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca :

 • MADAR ; Dariusz Watral ;  Floriana Krygiera 1 ;   71-001 Szczecin

Cena oferty brutto: 123436,25 zł  ; termin dostawy 1 dzień   – liczba otrzymanych punktów : 100

W ramach pakietu nr 2 złożono jedną ofertę

W zakresie Pakietu nr 3- Produkty mleczarskie -najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca :

 • Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego ;   Handlowa 4 ;    14-959  Białystok

Cena oferty brutto: 89770,46 zł  ; termin dostawy 2 dni   – liczba otrzymanych punktów : 95

 

Pozostałe oferty złożone w ramach pakietu nr 3:

 • HARSiO „BELLMAR”;    Kard. S. Wyszyńskiego 38;   66-400 Gorzów Wielkopolski

Cena oferty brutto: 101723,05 zł  ; termin dostawy 1 dzień – liczba otrzymanych punktów : 89,42

4. W zakresie Pakietu nr 4- Ziemniaki  -najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca :

 • PIOTREX ; Żaneta Żmudzka; M. Konopnickiej 11 A  ; 77-200 Miastko

Cena oferty brutto: 8085 zł  ; termin dostawy 2 dni   – liczba otrzymanych punktów : 95

 

Pozostałe oferty złożone w ramach pakietu nr 4 :

 • Handel Hurtowy- Dariusz Łukasiewicz; ul.  Myśliborska 1A ; 66-432 Baczyna

Cena oferty brutto: 8662,50 zł ; termin dostawy 1 dzień   – liczba otrzymanych punktów : 94

 

5. W zakresie Pakietu nr 5 – Jaja spożywcze  -najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca :

 • Handel Hurtowy- Dariusz Łukasiewicz; ul.  Myśliborska 1A ; 66-432 Baczyna

Cena oferty brutto: 5827,50 zł  ; termin dostawy 1 dzień   – liczba otrzymanych punktów : 100

 

Pozostałe oferty złożone w ramach pakietu nr 5 :

 • HARSiO „BELLMAR”;    Kard. S. Wyszyńskiego 38;   66-400 Gorzów Wielkopolski

Cena oferty brutto: 5985,00 zł  ; termin dostawy 1 dzień   – liczba otrzymanych punktów : 97,63

 • PIOTREX ; Żaneta Żmudzka; M. Konopnickiej 11 A  ; 77-200 Miastko

Cena oferty brutto: 5985 zł  ; termin dostawy 2 dni   – liczba otrzymanych punktów : 92,63

 • P.H. POLARIS; ul. Żołnierska 20;  02-800 Kalisz

Cena oferty brutto: 10710,00 zł  ; termin dostawy 1 dzień   – liczba otrzymanych punktów : 58,97

 

6.  W zakresie Pakietu nr 6 – Ryby świeże, przetworzone oraz śledzie -najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca :

 • Allfood   z O.O. ;   ul. Bojowników o Wolność i Demokrację  9 K ;   75-209 Koszalin      

Cena oferty brutto: 30411,28 zł  ; termin dostawy 2 dni   – liczba otrzymanych punktów : 95

 

Pozostałe oferty złożone w ramach pakietu nr 6 :

 • PHU – FALA;   Grzegorz Romanowski  ;  Podmiejska 23;  66-400 Gorzów Wielkopolski

Cena oferty brutto: 30765,03 zł  ; termin dostawy 3 dni   – liczba otrzymanych punktów : 92,30

 

7. W zakresie Pakietu nr 7- Mrożonki  -najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca :

 • Margo-Icegastro ; Nadmorska 1J/1B/4 ;  78-132 Grzybowo

 Cena oferty brutto: 17463,09 zł  ; termin dostawy 1 dni   – liczba otrzymanych punktów : 100

Pozostałe oferty złożone w ramach pakietu nr 7:

 • HARSiO „BELLMAR”;    Kard. S. Wyszyńskiego 38;   66-400 Gorzów Wielkopolski

Cena oferty brutto: 17621,83  zł  ; termin dostawy 1 dzień   – liczba otrzymanych punktów : 99,19

 • PHU – FALA;   Grzegorz Romanowski  ;  Podmiejska 23;  66-400 Gorzów Wielkopolski

Cena oferty brutto: 19540,81  zł  ; termin dostawy 3 dni   – liczba otrzymanych punktów : 83,76

 • Allfood   z O.O. ;   ul. Bojowników o Wolność i Demokrację  9 K ;   75-209 Koszalin

Cena oferty brutto: 21561,23 zł  ; termin dostawy 2 dni   – liczba otrzymanych punktów : 77,89

 

8.  W zakresie Pakietu nr 8 – Artykuły z przetworzonego ziarna i skrobi   -najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca :

 

 • P.H. POLARIS; ul. Żołnierska 20;  02-800 Kalisz

Cena oferty brutto: 7420,64 zł  ; termin dostawy 1 dni   – liczba otrzymanych punktów : 100

 

Pozostałe oferty złożone w ramach pakietu nr 8 :

 • Unima – Hurtownia art. Spożywczych ; Zdrojowa 4;   65-142  Zielona Góra

Cena oferty brutto: 7890,37 zł  ; termin dostawy 1 dzień   – liczba otrzymanych punktów : 94,64

 • HARSiO „BELLMAR”;    Kard. S. Wyszyńskiego 38;   66-400 Gorzów Wielkopolski

Cena oferty brutto: 8643,43  zł  ; termin dostawy 1 dzień   – liczba otrzymanych punktów : 87,27

 

9. W zakresie Pakietu nr 9 – Artykuły ogólnospożywcze  -najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca :

 • Unima – Hurtownia art. Spożywczych ; Zdrojowa 4;   65-142  Zielona Góra

Cena oferty brutto: 29076,73 zł  ; termin dostawy 1 dni   – liczba otrzymanych punktów : 100

 

Pozostałe oferty złożone w ramach pakietu nr 9 :

 • P.H. POLARIS; ul. Żołnierska 20;  02-800 Kalisz

Cena oferty brutto: 31891,31 zł  ; termin dostawy 1 dni   – liczba otrzymanych punktów : 92,60

 • HARSiO „BELLMAR”;    Kard. S. Wyszyńskiego 38;   66-400 Gorzów Wielkopolski

Cena oferty brutto: 32655,06  zł  ; termin dostawy 1 dzień   – liczba otrzymanych punktów : 91,14

 

 

10. W zakresie Pakietu nr 10 – Przyprawy i zupy -najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca :

 • P.H. POLARIS; ul. Żołnierska 20;  02-800 Kalisz

Cena oferty brutto: 6756,44 zł  ; termin dostawy 1 dzień   – liczba otrzymanych punktów : 100

 

Pozostałe oferty złożone w ramach pakietu nr 10 :

 • Unima – Hurtownia art. Spożywczych ; Zdrojowa 4;   65-142  Zielona Góra

Cena oferty brutto: 8133,15 zł  ; termin dostawy 1 dzień   – liczba otrzymanych punktów : 84,77

 

Uzasadnienie wyboru:

Za najkorzystniejsze zostały oferty, które otrzymały maksymalną sumę punktów w kryterium cena i termin dostawy.

Oferty najkorzystniejsze w zakresie każdej części zamówienia wybrane zostały zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferty te otrzymały najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

II. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

III. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że żadna ze złożonych ofert nie została  odrzucona z udziału w postępowaniu .

 

IV. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionymi wykonawcami, w zakresie poszczególnych zadań.

 

V. Wykonawcy, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty, wzywani są do złożenia w terminie do dnia 05/04/2018 r., następujących dokumentów, wskazanych w SIWZ :

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

2) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

W przypadku  braku złożenia w/w dokumentów  w wyznaczonym terminie, zaistnieje konieczność wykluczenia wykonawcy na mocy  Ustawy  Pzp Art. 25, punkt.1 ustęp 3   oraz Art. 89. punkt. 1. , ustęp 5 .

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

3)   wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna)

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g.

 

 

__________________________________

s. Małgorzata Kałdowska

 

 

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty skan 2 MB 4667