DPS Moryń zaprasza do złożenia ofert na: wykonanie dokumentacji – projekt remontu dachu, elewacji i odwodnienia oraz izolacji ścian fundamentowych Budynku

Dom Pomocy Społecznej w Moryniu  z siedzibą przy ul. Rynkowej 27, 74-503 Moryń  zaprasza do złożenia oferty na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz poniższych danych:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji –  projekt  remontu dachu , elewacji i odwodnienia  oraz  izolacji ścian fundamentowych  Budynku nr 1   Domu Pomocy Społecznej w Moryniu.
 2. Opis zamówienia: Budynek nr 1 wpisany jest do rejestru zabytków. Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty zapoznać się z wytycznymi konserwatorskimi.
 3. Zakres prac, które należy ująć w cenie oferty:
  • Wykonanie programu prac konserwatorskich;
  • Wykonanie kompletnej dokumentacji na w/w zadanie ( w pięciu egzemplarzach) w oparciu o program prac konserwatorskich;
  • Inne postanowienia.

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż oględziny i pomiary będą prowadzone na terenie czynnego obiektu opieki społecznej i zobowiązany jest do zapoznania się ze specyfiką organizacji pracy jednostek i możliwościami etapowania prac w formie harmonogramu w porozumieniu przedstawicielem jednostki w sposób umożliwiający prawidłowe działanie tej jednostki.

 1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 18 grudnia 2019 r.
 2. Kryterium oceny ofert: cena 100%
 3. Termin płatności: Płatność przelewem w terminie do 10 dni od daty otrzymania faktury za wykonanie zamówienia, do której należy dołączyć kopie protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania przedmiotu zamówienia, podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego.
 4. Do oferty należy załączyć odpis z KRS lub CEIDG Wykonawcy składającego ofertę.
 5. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w przedmiotowej sprawie jest Kierownik ds. Gospodarczych  – Pan Janusz Jackowski tel. 91/4 146 024 wew. 23. Pytania można również kierować na adres:dps.moryn@wp.pl

Miejsce i termin składania ofert
Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.10.2019 r. do godz. 12:00 w Domu Pomocy Społecznej, ul. Rynkowa 27, Budynek nr 1 , pokój nr 12.

Rozstrzygnięcie niniejszego postępowania zostanie ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego:  http://dpsmoryn.pl, w dniu podjęcia decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
doc Zapytanie ofertowe projekt Dach i elewacja Bud. nr 1 33 KB 3025