POMIARY ELEKTRYCZNE / ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dom Pomocy Społecznej w Moryniu zaprasza do składania   ofert dotyczących wykonania pomiarów instalacji elektrycznej + odgromowej , funkcjonujących  w naszej placówce.

Ilość poszczególnych rodzajów pomiarów:

  1. Skuteczność ochrony p. porażeniowej/skuteczność zerowania :   900 punktów pomiarowych
  2. Skuteczność ochrony p. porażeniowej/obwody przyłączone do wyłączników różnicowo- prądowych :    100 punktów pomiarowych
  • Rezystancja izolacji: 350  punktów pomiarowych
  • Skuteczność instalacji odgromowej: 36 punktów pomiarowych

Wyżej wspomniane prace pomiarowe należy wykonać w miesiącu wrześniu 2019 r.

Sposób przedstawienia oferty:

Oferta powinna zawierać informacje o cenach netto i brutto  za wykonanie poszczególnego rodzaju pomiaru w stosunku do jednego punktu – zgodnie z załącznikiem nr 1- Formularz ofertowy .

Wykonawca pomiarów musi posiadać aktualne uprawnienia  dotyczące pełnego zakresu planowanych prac.

Prace pomiarowe dokonywane będą w obecności przedstawiciela DPS w Moryniu.

Podstawą do zapłaty za przeprowadzenie pomiarów, będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę  z załączonymi protokołami, dotyczącymi poszczególnych prac pomiarowych wykonanych na terenie naszej placówki . Termin płatności – 14 dni , licząc od dnia , w którym Zamawiający otrzymał fakturę.

Oferty należy składać pocztą elektroniczną lub w formie papierowej do dnia 26/08/2019 r.

Dane adresowe naszej placówki:

Dom Pomocy Społecznej
ul. Rynkowa 27,
74-503 Moryń,
e_mail : dps.moryn@wp.pl

Osobą upoważnioną do kontaktów w powyższej sprawie jest Janusz Jackowski , tel.: 505 272 287.

Rozstrzygnięcie niniejszego postępowania zostanie ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego:  http://dpsmoryn.pl , w dniu podjęcia decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Z upoważnienia Dyrektora DPS w Moryniu

                 Janusz Jackowski

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf POMIARY ELEKTRYCZNE 358 KB 4297
pdf Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert 487 KB 4365