DPS Moryń zaprasza do złożenia ofert na dwóch kompleksów łazienek

Dom Pomocy Społecznej w Moryniu  z siedzibą przy ul. Rynkowej 27, 74-503 Moryń , zaprasza do złożenia oferty na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz poniższych danych:

 1. Przedmiotem zamówienia jest remont dwóch kompleksów łazienek w  Budynku nr 2 – Domu Pomocy Społecznej w Moryniu
  1. Opis zamówienia/zakres prac
   • Obmiar rzeczywistych wymiarów wykonany w miejscu realizacji zadania;
   • Wymiana skucie glazury i terakoty;
   • Wymiana podkładów posadzek i naprawa tynków
   • Ułożenie terakoty i glazury;
   • Wymiana instalacji wodnej, kanalizacyjne, CO oraz elektrycznej;
   • Montaż armatury sanitarnej.

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż roboty będą prowadzone na terenie czynnego obiektu opieki społecznej i zobowiązany jest do zapoznania się ze specyfiką organizacji pracy jednostek i możliwościami etapowania prac w formie harmonogramu w porozumieniu przedstawicielem jednostki w sposób umożliwiający prawidłowe działanie tej jednostki.

Wykonawca składając ofertę deklaruje termin gwarancji. Minimalny termin gwarancji na wykonane roboty wynosi 5 lat.

 1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 18 grudnia 2019 r.
 2. Kryterium oceny ofert: cena 100%
 3. Termin płatności: Płatność przelewem w terminie do 10 dni od daty otrzymania faktury za wykonanie zamówienia, do której należy dołączyć kopie protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania przedmiotu zamówienia, podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego.
 4. Do oferty należy załączyć odpis z KRS lub CEIDG Wykonawcy składającego ofertę.
 5. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w przedmiotowej sprawie jest Kierownik ds. Gospodarczych – Pan Janusz Jackowski tel. 91/4 146 024 wew. 23. Pytania można również kierować na adres: dps.moryn@wp.pl

Miejsce i termin składania ofert:
Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.10.2019 r. do godz. 12:00 w budynku nr 1 Domu Pomocy Społecznej , ul. Rynkowa 27, Budynek nr 1, pokój nr 12.

Rozstrzygnięcie niniejszego postępowania zostanie ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego:  http://dpsmoryn.pl , w dniu podjęcia decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf Moryń DPS łazienki PRZEDMIAR 294 KB 3893
doc Zapytanie ofertowe Łazienki 31 KB 3526
doc Załącznik wzor_umowy łazienki 64 KB 3636