Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: „Wymiana stolarki okiennej PCV w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu”

Dom Pomocy Społecznej w Moryniu  z siedzibą przy ul. Rynkowej 27, 74-503 Moryń  zaprasza do złożenia oferty na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz poniższych danych:

 1. Przedmiotem zamówienia jest częściowa wymiana stolarki okiennej na okna PCV w budynkach mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Moryniu (budynek nr 1). Zadanie podzielone jest na części zgodnie z warunkami określonymi w dalszej części zaproszenia.
  1. Opis zamówienia.
   • Wymiana wybranych okien odbywać się będzie w budynku nr 1 użytkowanym przez Dom Pomocy Społecznej w Moryniu przy ul. Rynkowej 27, w którym zamieszkują dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
   • Budynek nr 1 wpisany jest do rejestru zabytków. Zamawiający posiada projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę dla prac związanych z wymianą okien.
   • Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na części złożone z pakietów. Wykonawcy mogą złożyć ofertę na każdy z pakietów bądź na wybrany pakiet.
   • Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru ilościowego zakresu realizacji zadania, w zależności od cen złożonych ofert.
   • Szczegółowy opis pakietów znajduje się w załączniku nr 1 do zaproszenia.
  2. Zakres prac wspólnych dla każdej części zamówienia, które należy ująć w cenie oferty:
   • Obmiar rzeczywistych wymiarów wykonany w miejscu realizacji zadania
   • Zabezpieczenie (przed rozpoczęciem robót) pomieszczeń przed uszkodzeniami i pyłem, w tym ze szczególnym uwzględnieniem podłóg przy oknie,
   • Demontaż istniejącej stolarki okiennej i jej utylizacja,
   • Demontaż parapetów,
   • W razie konieczności demontaż i ponowny montaż istniejących krat okiennych,
   • Obsadzenie nowych okien w przygotowanych otworach,
   • Obsadzenie parapetów w wybranych miejscach oraz odtworzenie uszkodzeń/ubytków w parapetach zewnętrznych wykonanych w większości z dachówki typu karpiówka
   • Obróbka tynkarska wnęk okiennych od strony wewnętrznej i zewnętrznej,
   • Pomalowanie otynkowanych wnęk wewnętrznych farbą emulsyjną
   • Niezbędne regulacje zamontowanych okien celem zapewnienia płynnego funkcjonowania.
 2. Inne postanowienia

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż roboty będą prowadzone na terenie czynnego obiektu opieki społecznej i zobowiązany jest do zapoznania się ze specyfiką organizacji pracy jednostek i możliwościami etapowania prac w formie harmonogramu w porozumieniu przedstawicielem jednostki w sposób umożliwiający prawidłowe działanie tej jednostki.

Zamawiający wymaga ustalenia z użytkownikiem budynku kierunków otwierania skrzydeł.

 1. Zamawiający wymaga wykonania przez Wykonawcę – przed zamówieniem stolarki – sprawdzenia wymiarów wszystkich otworów w miejscu montażu w celu uniknięcia rozbieżności wymiarów przyjętych w projekcie z rzeczywistym światłem otworu okiennego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nie dochowanie przez wykonawcę tego wymogu.
 2. Termin realizacji zamówienia: do dnia 02 grudnia 2019 r.
 3. Kryterium oceny ofert: cena 100 %
 4. Termin płatności: Płatność przelewem w terminie do 10 dni od daty otrzymania faktury za wykonanie zamówienia, do której należy dołączyć kopie protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania przedmiotu zamówienia, podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego.
 5. Do oferty należy załączyć odpis z KRS lub CEIDG Wykonawcy składającego ofertę.
 6. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
  Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w przedmiotowej sprawie jest Kierownik ds. Gospodarczych Pan Janusz Jackowski tel. 91/4 146 024 wew. 23 .
  Pytania można również kierować na adres: dps.moryn.zamowienia@wp.pl
 7. Miejsce i termin składania ofert.
  Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.08.2019 r. do godz. 12:00 w budynku nr 1  Domu Pomocy Społecznej , ul. Rynkowa 27, Budynek nr 1 , pokój nr 12.
 8. Rozstrzygnięcie niniejszego postępowania zostanie ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego:  http://dpsmoryn.pl , w dniu podjęcia decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
zip Zaproszenie do składania ofert 11 MB 3869