DPS Moryń zaprasza do złożenia ofert na remont dwóch balkonów funkcjonujących

Dom Pomocy Społecznej w Moryniu z siedzibą przy ul. Rynkowej 27, 74-503 Moryń  zaprasza do złożenia oferty na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz poniższych danych:

 1. Przedmiotem zamówienia jest remont dwóch  balkonów  funkcjonujących przy Budynku nr 1 Domu Pomocy Społecznej w Moryniu .
  • Opis zamówienia.
   • Remont odbywać się będzie na terenie użytkowanym przez Dom Pomocy Społecznej w Moryniu przy ul. Rynkowej 27, w którym zamieszkują dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
   • Budynek nr 1 wpisany jest do rejestru zabytków. Zamawiający posiada pozwolenie na budowę dla prac związanych z remontem balkonów.
  • Zakres prac, które należy ująć w cenie oferty:
   • Obmiar rzeczywistych wymiarów wykonany w miejscu realizacji zadania
   • Zabezpieczenie (przed rozpoczęciem robót) terenu przyległego do miejsca, w którym prowadzone będą prace , przed możliwością uszkodzenia ciała osób  przez przedmioty , które mogą spaść z poziomów remontowanych balkonów
   • Skucie istniejącej posadzki
   • Wylewka nowej posadzki, wykonanie warstwy izolacyjnej
   • Ułożenie terakoty
   • Wymiana orynnowania rur spustowych i opierzeń
   • Renowacja balustrad.
 2. Inne postanowienia
  • Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż roboty będą prowadzone na terenie czynnego obiektu opieki społecznej i zobowiązany jest do zapoznania się ze specyfiką organizacji pracy jednostek i możliwościami etapowania prac w formie harmonogramu w porozumieniu przedstawicielem jednostki w sposób umożliwiający prawidłowe działanie tej jednostki.

Wykonawca składając ofertę deklaruje termin gwarancji .Minimalny termin gwarancji na wykonane roboty wynosi 5 lat.

 1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 18 grudnia 2019 r.
 2. Kryterium oceny ofert: cena 100%
 3. Termin płatności: Płatność przelewem w terminie do 10 dni od daty otrzymania faktury za wykonanie zamówienia, do której należy dołączyć kopie protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania przedmiotu zamówienia, podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego.
 4. Do oferty należy załączyć odpis z KRS lub CEIDG Wykonawcy składającego ofertę.
 5. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w przedmiotowej sprawie jest Kierownik ds. Gospodarczych  – Pan Janusz Jackowski tel. 91/4 146 024 wew. 23 .
Pytania można również kierować na adres: dps.moryn@wp.pl .

Miejsce i termin składania ofert.

Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.10.2019 r. do godz. 12:00 w budynku nr 1  Domu Pomocy Społecznej , ul. Rynkowa 27, Budynek nr 1 , pokój nr 12.

Rozstrzygnięcie niniejszego postępowania zostanie ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego:  http://dpsmoryn.pl , w dniu podjęcia decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf Moryń DPS remont balkonów PRZEDMIAR 117 KB 4572
doc Załącznik wzor_umowy balkony 65 KB 4229
doc Zapytanie ofertowe balkony 32 KB 3557